Toetsingscriteria Scholen

 

Om voor extra gelden vanuit ‘Cultuureducatie met Kwaliteit’ in aanmerking te komen kies je een ambitiescenario dat je wilt bereiken na 2 jaar. Dit vraagt het om een ontwikkeling van het cultuuronderwijs op school en van het team. CMK Groningen moedigt scholen aan om een zo hoog mogelijk ambitiescenario na te streven, maar dit is geen doel op zich.

De aanvraagprocedure van CMK Groningen verloopt via een digitaal aanvraagformulier. Een overzicht van de vragen kun je hier downloaden.

De volgende toetsingscriteria hanteert CMK bij het beoordeling van de ingediende plannen:

Operationeel

 • De CMK-gelden worden ingezet ten gunste van de verbreding,  verdieping en/of borging van het cultuuronderwijs op de school;
 • De plannen uit de aanvraag leiden tot het beschreven ambitiescenario;
 • De plannen getuigen van de ontwikkeling van cultuuronderwijs, eventueel binnen hetzelfde scenario;
 • (Een deel van) de CMK-gelden wordt/worden ingezet voor deskundigheidsbevordering;
 • De beschreven activiteiten ondersteunen het cultuuronderwijs op de school, ook op de lange termijn;
 • De CMK-gelden kunnen niet worden ingezet voor het Cultuurmenu/Kunstmenu/Podiumplan of voor de ICC-cursus;
 • De aanvraag is consistent, helder en samenhangend. Inzet van materialen en culturele activiteiten is ondersteunend voor het totaalplan.

Financieel

 • De school matcht de CMK-gelden met eigen middelen. De Prestatiebox Cultuureducatie (€ 15,15 per leerling per jaar) wordt geoormerkt voor cultuuronderwijs.
 • De begroting is sluitend en er is sprake van financiële dekking van de plannen.
 • De gelden mogen worden ingezet voor activiteiten onder de volgende voorwaarden:
  • De activiteiten sluiten aan bij de gestelde doelen van het ingediende CMK-plan.
  • Maximaal 25% van de totale CMK-bijdrage.
  • Activiteiten passen in een leerlijn of dragen bij aan deskundigheid van leerkrachten.
  • Deelname aan een Cultuurmenu mag niet bekostigd worden vanuit de CMK bijdrage.

Evaluatie

 • De school heeft de inspanningsverplichting om deel te nemen aan het evaluatieonderzoek van CMK Groningen.