Scenario's

Hoe is het cultuuronderwijs op mijn school georganiseerd? En wat wens ik voor cultuur op school in de toekomst? Scholen die deelnemen aan CMK Groningen bepalen zelf hun ambities voor cultuureducatie. Om daarbij te ondersteunen heeft K&C een viertal scenario’s opgesteld. Hierin zijn vier mogelijke praktijkvoorbeelden omschreven van cultuureducatie op school. .

Werken met de scenario’s gaat als volgt:

  1. Bepaal wat je nu op school aan cultuureducatie doet.
  2. Kies het scenario dat het meest aansluit bij de huidige situatie. Dit is je start-scenario.
  3. Bepaal nu wat je op school nog wilt bereiken met cultuureducatie.
  4. Kies het scenario dat het meest aansluit bij de gewenste situatie. Dit is je ambitie-scenario.

Als je een bijdrage vraagt bij CMK Groningen, dan vragen we altijd naar je start- en ambitiescenario. We moedigen je aan om een hoog ambitiescenario na te streven, maar dat is geen doel op zich. Het gaat erom dat je een scenario kiest dat het beste aansluit bij de visie en de situatie van jouw school. Doorgroeien binnen hetzelfde scenario is ook mogelijk (bijv. van scenario 3 naar scenario 3), maar de minimale ambitie die een school moet stellen is scenario 2.

 

Scenario 1: Komen en gaan

De school kan kiezen uit een divers aanbod van verschillende cultuurinstellingen. Projecten zijn kortdurend, wisselen elkaar steeds af. De school heeft geen eigen visie op cultuuronderwijs, maar biedt wel verschillende culturele activiteiten aan. Er is geen opgeleide ICC-er of cultuuronderwijsdeskundige met voldoende taakuren en budget.

In scenario 1 staat de culturele aanbieder centraal.

 

Scenario 2 - Vragen en aanbieden

De school biedt, vanuit haar eigen, schoolspecifieke visie op cultuuronderwijs, structureel verschillende culturele activiteiten, lessen en/of workshops aan (bijvoorbeeld in de vorm van een menu). Er is hierbij sprake van een beredeneerd, enigszins samenhangend aanbod. Er is een cultuuronderwijsdeskundige, zoals een opgeleide ICC-er, werkzaam in het team met voldoende taakuren (meer dan 80 leerlingen > minimaal 40 taakuren, minder dan 80 leerlingen > minimaal 20 taakuren) en geoormerkt budget. Het cultuur(beleids)plan en de evaluatie ervan worden jaarlijks in een teamoverleg besproken. Binnen dit scenario kan al gewerkt worden en verdieping en verbreding van de eigen deskundigheid, gericht op het werken met doorlopende leerlijnen.

In scenario 2 staat de ICC-er centraal.

 

Scenario 3 - Leren & regisseren

De school werkt vanuit haar eigen cultuurbeleid en in samenwerking met haar directe (culturele) omgeving aan cultuuronderwijs. Cultuur wordt vormgegeven vanuit de expertise van het eigen team en de culturele omgeving. Zo wordt het mogelijk om een verticale (vanaf groep 1 tot en met groep 8) of horizontale leerlijn (aansluitend bij andere vakken) te realiseren. De ICC-er of cultuuronderwijsdeskundige speelt een centrale rol bij de vormgeving van het cultuuronderwijs op de school, met duidelijke en structurele ondersteuning van directie, collega’s en eventueel bestuur.

In scenario 3 staat het schoolteam centraal.

 

Scenario 4 - Eigenaarschap & integratie

De school voert haar eigen cultuuronderwijs uit en gebruikt aanbod en expertise van externe partners om eigen doelen te bereiken. Cultuuronderwijs wordt ingezet om vakoverstijgend te werken. De school brengt de ontwikkeling van vakoverstijgende vaardigheden op leerlingniveau in kaart. Zo wordt het mogelijk te werken aan verticale en horizontale leerlijnen vanuit de achterliggende (cognitieve) vaardigheden die in de verschillende leergebieden van het primair onderwijs een rol spelen.

In scenario 4 staat het kind centraal.