Aanvraag CMK III gehonoreerd

Het Fonds voor Cultuurparticipatie heeft onze aanvraag Cultuureducatie met Kwaliteit III gehonoreerd.


Hier zijn wij heel blij mee, want dit betekent dat we ons ook in de periode 2021-2024 sterk kunnen maken voor goed cultuuronderwijs op alle basisscholen in de provincie. In de motivatie schrijft de adviescommissie: "De aanvrager zet in CMK III bij het duurzaam versterken van cultuureducatie in op eigenaarschap van de scholen. Het is een helder, ambitieus en realistisch plan, waarin veel aandacht is voor kansengelijkheid en een volledig bereik van alle scholen in Groningen. De innovatieve leergemeenschappen, voorbereiding op het nieuwe curriculum en goede samenwerking met het culturele veld geven voldoende vertrouwen dat de beoogde doelen bereikt zullen worden."

De commissie complimenteert K&C Drenthe om de stabiele en tegelijk flexibele organisatie, waarmee het brede en diverse netwerk wordt onderhouden, ongeacht de nabijheid van cultuur in de omgeving. De penvoerder weet door te verbinden en stimuleren het culturele klimaat in Groningen te bevorderen en samenhang te geven.

Samenvatting project
K&C is de penvoerder voor CMK III voor de provincie en stad Groningen. Wij zetten bij CMK III in op het duurzaam versterken van cultuureducatie in op eigenaarschap van de scholen, de samenwerking tussen po, vo mbo en so met het culturele veld en verder helpen wij alle partijen te professionaliseren.

De ICC'ers en adviseurs op bijna alle basisscholen in Groningen vormen al een goede basis. Er blijft in Groningen veel aandacht voor het netwerken/verbinden, kennisdeling, leergemeenschappen, samenwerken met het culturele veld en voor alle partijen deskundigheidsbevordering en co-teaching. De reflectie, evaluatie, behaalde resultaten, zorgvuldige risicoanalyse én dat het plan met veel betrokkenen en klankbordgroepen tot stand is gekomen geeft de adviescommissie vertrouwen in de aanpak.

De organisatie, taakverdeling (ook steunfunctie naast penvoerderschap) en afbakeningen zijn helder omschreven in het projectplan. Het eerdere subsidiesysteem is omgezet naar een toegankelijke laagdrempelige en gelijkwaardige samenwerking tussen K&C, scholen en culturele instellingen. Het tweesporenbeleid en kansengelijkheid zitten degelijk verweven in het plan. Er gaat extra aandacht naar so en K&C gaat nieuw samenwerken met vo (vmbo onderbouw) via co-creatiesessies. De implementatie van het nieuwe curriculum is gestart door de formulering van doelen en scenario's.

Nieuwe doelstelling is binnen- en buitenschoolse cultuureducatie via kinderdagverblijven en integrale kind centra (IKC). Ook ontwikkelen wij EVI 2.0 en EVI VO verder door.