Beoordeling aanvragen

 

Plannen die bij CMK Groningen worden ingediend, worden voorgelegd aan een onafhankelijke adviescommissie. De zogenoemde Planadviescommissie (PAC) beoordeelt de aanvragen van de scholen en cultureel ondernemers door deze te toetsen aan de gestelde criteria en doelstellingen van CMK Groningen. De beoordeling gaat in de vorm van een advies naar de directie van K&C, die het uiteindelijke besluit communiceert met de scholen en de cultureel ondernemers die een aanvraag hebben ingediend.

De Planadviescommissie bestaat uit vertegenwoordigers uit de kunstvak- en onderwijsopleidingen, inspectie basis- en speciaal onderwijs en (oud) bovenschoolse directeuren. De samenstelling van de PAC is als volgt:

 • Emmy Okkerse
 • Joke Bakker,
 • Roelof Bosma
 • Jimke Nicolai
 • Inne Rutgers
 • Hans Meuzelaar.

Procedure

 • De aanvragen worden per ronde, na de deadline, als volgt in behandeling genomen:
 • De Plan Adviescommissie beoordeelt de aanvraag op basis van de toetsingscriteria en geeft een zwaarwegend advies aan de directie van K&C.
 • De directie besluit op basis van dit advies of de aanvraag wordt gehonoreerd of afgewezen.
 • Uiterlijk zes weken na de deadline ontvangt de aanvrager een schriftelijke reactie van beoordeling en de bijbehorende motivatie.
 • Indien een aanvraag wordt gehonoreerd, ontvangt de aanvrager het toegekende bedrag:
  • Scholen ontvangen het aangevraagde bedrag op de rekening van de bovenschoolse stichting. In de honoreringsbrief staat de berekening en hoogte van het bedrag.
   De CMK-bijdrage ontvangen scholen in november, m.u.v. scholen die in december een aanvraag doen. Deze scholen ontvangen hun CMK-bijdrage binnen enkele weken na honorering.   In de honoreringsbrief staat de hoogte van het bedrag vermeld.    
  • Culturele ondernemers die deelnemen aan de regeling productontwikkeling ontvangen hun bijdrage binnen twee maanden na honorering op het opgegeven IBAN nr.
 • Indien een aanvraag is afgewezen kan de aanvrager een herziene aanvraag indienen.
 • Culturele ondernemers ontvangen uiterlijk een jaar na toekenning het verplichte evaluatieformulier (incl. financiële verantwoording) om in te vullen.
 • Scholen die deelnemen aan CMK Groningen gaan de verplichting aan om deel te nemen aan het monitoringsinstrument EVI. Daarna volgt uitbetaling van het tweede schooljaar.

Bezwaar

Het kan voorkomen dat je het niet eens bent met een beslissing van de adviescommissie. In dit geval is het mogelijk om schriftelijk bezwaar te maken. K&C legt het bezwaarschrift voor aan de Plan Adviescommissie, die de aanvraag heroverweegt en opnieuw een advies uitbrengt aan de directie van K&C. De aanvrager ontvangt binnen vier weken na ontvangst van het bezwaarschrift een inhoudelijke reactie van de directie van K&C.

 

Een brief met motivatie kan schriftelijk of digitaal worden gericht aan de directie van K&C. (info@cmkgroningen.nl / Dr. Nassaulaan 5, 9401 HJ Assen).