organisatie

Landelijk

Cultuureducatie met Kwaliteit (CMK) wil kinderen laten profiteren van goed cultuuronderwijs waarin ze plezier hebben en belangrijke vaardigheden leren. Om dit te bereiken bevordert CMK de samenwerking tussen scholen en culturele instellingen, de deskundigheid van leerkrachten en cultureel ondernemers en draagt CMK bij aan het ontwikkelen van doorlopende leerlijnen. Op deze manier wil CMK dat cultuureducatie een vast plek krijgt binnen het lesprogramma van de scholen, zodat leerlingen tijdens hun hele basisschooltijd in aanraking komen met kunst en erfgoed.

Groningen

De regeling Cultuureducatie met Kwaliteit is een landelijke regeling die bestaat sinds 2013. CMK wordt uitgevoerd met behulp van lokale partners. Rijksoverheid, Provincie Groningen en Stad Groningen stellen gezamenlijk geld beschikbaar voor de regeling in Groningen. De uitvoering van de regeling is handen de zogenoemde penvoerder. In Groningen is dat K&C.

De school aan het roer

K&C wil dat scholen zelf aan het roer staan van hun cultuureducatie. Door zelf richting te bepalen is het mogelijk dat cultuurlessen aansluiten bij het curriculum en de visie van de school. Daarbij ondersteund K&C leerkrachten en directeuren bij het opstellen van cultuurplannen, zodat culturele activiteiten gerichter ingezet worden en doorlopende leerlijnen bewust worden vormgegeven. De extra financiële middelen die daarvoor nodig zijn worden beschikbaar gesteld via CMK Groningen.

In de visie van K&C hebben niet alleen de cultureel actieve scholen recht op deelname aan de regeling Cultuureducatie met Kwaliteit. Scholen op ieder instapniveau moeten kunnen deelnemen en kunnen investeren in hun kwaliteit. Daarom werkt K&C met scenario’s waarbinnen scholen hun cultuuronderwijs kunnen verbreden en verdiepen. Meer informatie over de scenario’s.

Culturele Ondernemers

CMK Groningen stimuleert culturele spelers om samen te werken met scholen bij het vormgeven van cultuureducatie. In die samenwerking vraaggericht werken en leren van elkaar staat centraal. Ook biedt CMK mogelijkheden om de beroepspraktijk te verdiepen d.m.v. cursussen en opleidingen.

Meer informatie:

  • K&C Beleidsplan  - Boven op de toren (download)
  • Plan van aanpak 2017-2020 CMK Groningen