Organisatie


Ondersteunen en uitvoeren

Voor de scholen is het van belang te weten wie hen kan helpen en wie hen culturele activiteiten kan aanbieden

Voor de uitvoering van de landelijke Regeling “Cultuureducatie met Kwaliteit” in het primair onderwijs hebben de provincie Groningen en de gemeente Groningen aan K&C gevraagd om ook voor de periode 2017-2020 penvoerder en regisseur te zijn van het Groningse CMK. Omdat K&C ook de steunfunctie taken in de provincie Groningen uitvoert, kunnen scholen en instellingen voor alle vragen op het gebied van cultuureducatie terecht bij de adviseurs van K&C.

Om erfgoedinstellingen te ondersteunen bij vraaggerichte productontwikkeling werkt K&C samen met Erfgoedpartners.

Samenwerken staat centraal. Samenwerken aan het sterker maken van de school en het sterker maken van cultuurproducten van culturele instellingen die worden ingezet ten behoeve van de ontwikkeling van de leerlingen.

De organisatie van CMK Groningen is in handen van de projectcoördinator van K&C: Bas Hendrickx. Hij is voor alle scholen en culturele instellingen in Groningen het aanspreekpunt. De projectleider is aanwezig bij bijeenkomsten van de Beleidsadviesgroep en bereidt de bijeenkomsten van de Planadviescommissie voor. 

Toetsingscriteria

Operationeel:
 •  

  De CMK-gelden worden ingezet ten gunste van de verbreding, verdieping en/of borging van het cultuuronderwijs op de school;

 • De plannen uit de aanvraag leiden tot het beschreven ambitiescenario;

 • De plannen getuigen van de ontwikkeling van cultuuronderwijs, eventueel binnen hetzelfde scenario;

 • (Een deel van) de CMK-gelden wordt/worden ingezet voor deskundigheidsbevordering;

 • De beschreven activiteiten ondersteunen het cultuuronderwijs op de school, ook op de lange termijn;

 • De CMK-gelden kunnen niet worden ingezet voor het Cultuurmenu/Kunstmenu/Podiumplan of voor de ICC-cursus;

 • De aanvraag is consistent, helder en samenhangend. Inzet van materialen en culturele activiteiten is ondersteunend voor het totaalplan.

  


Financieel:

 

 • De school matcht de CMK-gelden met eigen middelen. De Prestatiebox Cultuureducatie (€ 11,87 per leerling per jaar) wordt geoormerkt voor cultuuronderwijs.

 • De begroting is sluitend en er is sprake van financiële dekking van de plannen.
   

  


Evaluatie:

 

 • De school heeft de inspanningsverplichting om deel te nemen aan het evaluatieonderzoek van CMK Groningen.

 

Plan van Aanpak

Het Plan van Aanpak CMK Groningen beschrijft de belangrijkste doelstellingen van de regeling CMK Groningen 2017-2020.

CMK Groningen ziet de scholen als de centrale spelers. De vraaggerichte werkwijze staat daarmee centraal.
De school formuleert haar plannen voor de komende twee schooljaren en benoemt hierin de didactische en de praktische randvoorwaarden en leerdoelen. CMK Groningen gaat er vanuit dat er via de lokale cultuureducatieve netwerken en netwerkbijeenkomsten van onder meer de steunfunctie-instellingen, er voldoende overdracht aan kennis en ervaringen plaatsvindt. Succesvolle projecten zullen scholen stimuleren tot deelname (inktvlekwerking).
Projecten dienen overdraagbaar en herhaalbaar te zijn, zodat er gedurende de looptijd van de regeling een cultuureducatief pakket (mogelijk een cultuurmenu) gevuld wordt, waarmee scholen ook na 2020 bediend kunnen worden.
Wij verwachten dat minimaal 90% van de scholen in het primair onderwijs in Groningen in 2017-2020 deelneemt aan Cultuureducatie met Kwaliteit.

 

Beleidsadviesgroep

Aan een aantal vertegenwoordigers van Groningse schoolbesturen en culturele instellingen is gevraagd om deel uit te maken van de Beleidsadviesgroep.

De Beleidsadviesgroep heeft als belangrijkste taak advies te geven aan K&C over de uitvoering van het Plan van Aanpak, ten einde de geformuleerde doelen te bereiken.

De samenstelling van de Beleidsadviesgroep is als volgt:

 • Annelies Klunder – directeur Geert Teis, Stadskanaal
 • Jan Wiebe van Veen -  directeur Noordelijk Scheepvaartmuseum
 • Leonie Korteweg - algemeen adjunct-directeur Marenland
 • Jeanette Vreugdenhil – directeur CBS De Wegwijzer Bellingwolde | VCOMOG
 • Anne van der Sluis – directeur Muziekschool Hunzingo
 • David van Griethuysen | zakelijk leider Het Houten Huis
 • Gerda Kastermans-Tielken | directeur OBS De Triangel Grijpskerk | Quadraten
 • Kor Postumus | directeur OJS De Swoaistee en OJS De Petteflet | Openbaar Onderwijs Groningen

Adviescommissie

Naast de Beleidsadviesgroep is er ook een Planadviescommissie (PAC) samengesteld.
Deze PAC bestaat uit vertegenwoordigers uit de kunstvak- en onderwijsopleidingen, inspectie basis- en speciaal onderwijs en (oud) bovenschoolse directeuren. De PAC beoordeelt de aanvragen van de scholen en cultureel ondernemers door deze te toetsen aan de doelstellingen van CMK Groningen. De beoordeling gaat in de vorm van een advies naar de directie van K&C, die het uiteindelijke besluit communiceert met de scholen en de cultureel ondernemers die een aanvraag hebben ingediend.

Indien de belanghebbende het niet eens is met de beslissing, kan er een bezwaarschrift worden ingediend bij de directie van K&C, Dr. Nassaulaan 5, 9401 HJ Assen.

De samenstelling van de PAC is als volgt:
mw. Joke Bakker, dhr. Roelof Bosma, dhr. drs. J. Nicolai , mw. Emmy Okkerse en mw. I. Rutgers en Hans Meuzelaar.