Nieuws

Resultaten laatste CMK ronde Groningen

Aanvragen toegekend aan scholen en cultureel ondernemers Lees meer

In december was de laatste mogelijkheid om een bijdrage aan te vragen van CMK Groningen voor schooljaar 2018-2019. Veel scholen en cultureel ondernemers hebben hier gebruik van gemaakt. Er zijn elf aanvragen voor productontwikkeling toegekend aan cultureel ondernemers. Daarnaast ontvangen ook acht scholen een bijdrage voor hun plannen.

In april en mei 2019 is het mogelijk om een aanvraag te doen voor de schooljaren 2019-2020 en 2020-2021. Meer informatie hierover volgt binnenkort op deze website.

Update leergemeenschappen cultuureducatie Groningen

Onderwijs en culturele veld leren van en met elkaar Lees meer

In 2017 is in Groningen gestart met Leergemeenschappen Cultuureducatie. In een leergemeenschap werken spelers uit het culturele veld en het onderwijs samen met als ambitie het cultuuronderwijs in het voordeel van de leerling te ontwikkelen. Zij delen kennis en expertise, formuleren een gezamenlijke ontwikkeldoelstelling en werken samen om verbeteringen door te voeren. Zo wordt in een leergemeenschap in Groningen onderzocht hoe je vakoverstijgend kunt werken met Nederlands, poëzie en druktechnieken om leerlingen te helpen bij de taalontwikkeling. In Drenthe richt een leergemeenschap zich op proces- en kindgericht werken in de beeldende vakken.

In juli van dit jaar zijn in Groningen negen leergemeenschappen gestart. Stichting Kunst & Cultuur heeft als doel om tot 2020 achttien leergemeenschappen te ondersteunen, in samenwerking met de Hanzehogeschool, lectoraat Kunst & Samenleving.

Heb je interesse om een leergemeenschap op te zetten of wil je meer informatie? Kijk dan op de website van CMK Groningen onder Leergemeenschappen of neem contact op met Jeffrey Deelman voor een gesprek.

Kwaliteit cultuureducatie Groningen groeit!

Presentatie stand van zaken Lees meer

Er is een stijgende lijn in de kwaliteit van de cultuureducatie in het primair onderwijs in Groningen.

De sterkste groei, sinds de vorige meting in 2016, is te zien bij de rol die scholen spelen in hun cultuurnetwerk. Zeker 95% van de scholen geeft aan dat zij een actieve rol hebben binnen het cultuureducatienetwerk in hun regio en in contacten met de culturele omgeving.
Daarnaast hebben ook steeds meer scholen een vastgelegde visie voor cultuuronderwijs en worden leerkrachten deskundiger.

Eens in de twee jaar onderzoekt de Rijksuniversiteit Groningen de stand van cultuuronderwijs in de provincie Groningen. De onderzoekers maken hierbij gebruik van de gegevens uit het evaluatie-instrument EVI.

EVI helpt scholen om de stand van zaken van de cultuureducatie op de eigen school in kaart te brengen. Alle scholen die deelnemen aan het programma Cultuureducatie met Kwaliteit (CMK) maken gebruik van EVI. De uitkomsten van het onderzoek zijn op 12 november 2018 gepresenteerd aan schooldirecties en overheden.

De samenvatting van het onderzoek is hieronder te vinden. Het volledige EVI-onderzoek verschijn begint december.

presentatie resultaten Cultuureducatie met Kwaliteit

maandag 12 november 2018 in Groningen Lees meer

Op maandag 12 november 2018 worden in Groningen de resultaten gepresenteerd van Cultuureducatie met Kwaliteit Groningen (CMK).

Het programma ziet er als volgt uit:

Introductie CMK en werken aan kwaliteitsverbetering - door Marieke Vegt, directeur K&C
K&C voert de regeling CMK Groningen uit en bereikt hiermee ruim 70% van alle scholen in het primair onderwijs in Groningen. K&C stimuleert de scholen om nog meer te investeren in de verankering van cultuuronderwijs, door in te zetten op deskundigheidsbevordering van het eigen team en lokale samenwerking. Tijdens de bijeenkomst gaat K&C in op de actuele ontwikkelingen op het gebied van cultuuronderwijs in de stad en provincie Groningen.

Presentatie uitkomsten onderzoek EVI - door Karlijn Vierveijzer, onderzoeker Rijksuniversiteit Groningen
In juni hebben alle aan CMK deelnemende scholen de digitale vragenlijst EVI ingevuld. Scholen maken behulp van EVI de ontwikkeling van cultuuronderwijs op school inzichtelijk. Onderzoeker Karlijn Vierveijzer heeft alle ingevulde vragenlijsten geanalyseerd om een beeld te geven van Cultuureducatie met Kwaliteit Groningen. Het rapport wordt tijdens de bijeenkomst gepresenteerd.

Samenwerking tussen school en culturele omgeving – door Het Houten Huis

Kansen en uitdagingen in de samenwerking tussen school en de culturele omgeving worden belicht.

Datum: maandag 12 november 2018 van 14:00 – 15:00 uur
Locatie: Het Paleis, Boterdiep 117-5, Groningen

Deze dag is bestemd voor cultuurambtenaren, schooldirecteuren, bovenschoolse besturen en BAG leden. Aanmelden kan vóór maandag 5 november door een mail te sturen naar info@cmkgroningen.nl. Met vragen kunt u via ditzelfde mailadres terecht bij Bas Hendrickx.  

 

Breng zelf je cultuuronderwijs in kaart met hulp van EVI

EVI opengesteld voor scholen die niet deelnemen aan CMK Lees meer

CMK Groningen stelt het evaluatie-instrument EVI ook beschikbaar voor scholen die niet deelnemen aan de regeling Cultuureducatie met Kwaliteit.. EVI helpt ook deze scholen bij het in kaart brengen en vormgeven van hun cultuuronderwijs.

Door deelname aan EVI krijg je een compleet verslag van de stand van zaken en de plannen voor de toekomst op het gebied van cultuureducatie (handig voor een teamoverleg), een piramide waarin die stand van zaken is gevisualiseerd en advies hoe u verder zou kunnen.

Het persoonlijke EVI-rapport kan een mooi startpunt zijn om vervolgstappen te maken op het gebied van cultuuronderwijs op school of een opmaat zijn naar een aanvraag Cultuureducatie met Kwaliteit Groningen (CMK).
U kunt EVI hier direct invullen.

Alle scholen die niet eerder deelnamen ontvangen een uitnodiging. Heeft u geen brief ontvangen en wilt u wel deelnemen met uw school? Neem dan contact op met ons op via info@cmkgroningen.nl

Extra geld beschikbaar voor museumbezoek leerlingen basisonderwijs

Met ingang van dit schooljaar Lees meer

Extra geld - Drents MuseumHet budget per leerling voor museumbezoek wordt met ingang van het schooljaar 2018-2019 met drie euro opgehoogd. Hiermee wordt het mogelijk gemaakt dat alle basisschoolleerlingen minimaal één keer in hun schooltijd naar een museum kan.

In het regeerakkoord is vastgelegd dat alle kinderen tijdens hun schooltijd het Rijksmuseum moeten kunnen bezoeken. Later besloot minister van Engelshoven van OCW dat scholen ook naar een ander museum mogen gaan.
Voor 2018 is een bedrag van 2,1 miljoen beschikbaar gesteld waarvan 1,9 miljoen direct naar de scholen gaat. Vanaf 2019 is dit 4,5 miljoen. 

Het bedrag wordt toegevoegd aan de prestatiebox (bijzondere bekostiging) voor het primair onderwijs. Na de verhoging is er een budget van EUR 15,15 per leerling gelabeld voor de doelen van Cultuureducatie met Kwaliteit. Basisscholen kunnen met de extra middelen uit de prestatiebox het museumbezoek bekostigen; zowel het vervoer als de rondleiding of educatieve activiteit. Deze drie euro kan dus ook ingezet worden voor een museumbezoek met culturele mobiliteit.

Meer informatie
https://www.lkca.nl/nieuwsoverzicht/budget-cultuureducatie-verhoogd-voor-museumbezoek

Impuls Muziekonderwijs

Kinderen krijgen structureel muziekonderwijs Lees meer

22 nieuwe scholen in Drenthe en 35 nieuwe scholen in Groningen zijn dit schooljaar van start gegaan met de verbetering van hun muziekonderwijs.
Dit zijn er 12 meer dan het vorig schooljaar. Dit betekent dat nog meer kinderen dit jaar op school muzieklessen krijgen. In totaal doen er nu 127 scholen in Groningen en Drenthe mee aan de regeling Impuls Muziekonderwijs.

Het Fonds voor Cultuurparticipatie startte een aantal jaren geleden, in opdracht van het ministerie van OCW, met de Impuls muziekonderwijs om scholen de kans te geven te investeren in meer en beter muziekonderwijs.
Dit doen de scholen onder andere door een samenwerking aan te gaan met een muzikale partner en de deskundigheid van de leerkrachten te vergroten. 
Scholen konden hiervoor begin 2018 (weer) subsidie aanvragen.

Meer Muziek in de klas

Uitkomsten Landelijk Monitor Cultuureducatie

Groningse scholen scoren goed op onderdeel visie Lees meer

Scholen ontvingen dit voorjaar een uitnodiging van het Fonds voor Cultuurparticipatie om deel te nemen aan een landelijk onderzoek cultuuronderwijs. Het onderzoek moest inzicht geven in de landelijke ontwikkeling op het gebied van cultuureducatie in het primair onderwijs en Cultuureducatie met Kwaliteit in het bijzonder. De resultaten zijn bekend en weergegeven in een infografic. 

Opvallend is dat Groningen op het onderdeel visie zeer goed scoort t.o.v. het landelijk gemiddelde. De meeste scholen geven aan dat ze een visie cultuuronderwijs hebben vastgelegd in een beleidsstuk dat ondersteund wordt door de directie en het team.

De uitkomsten laten ook zien dat veel scholen op dit moment bezig zijn met het ontwikkelen van doorgaande leerlijnen en ontwikkeling van deskundigheid binnen het team. Scholen die hierin stappen willen zetten kunnen daarvoor een bijdrage aanvragen bij CMK Groningen. Voor schooljaar 2018-2019 kan dat nog vóór 1 oktober en vóór 15 december 2018.

In Groningen is ook het evaluatie-instrument EVI door scholen ingevuld. De resultaten worden dit najaar gepubliceerd.

Aanvraagrondes CMK schooljaar 2018-2019

Laatste mogelijkheden op 1 oktober en 15 december 2018 Lees meer

Heb je als school nog geen financiële bijdrage Cultuureducatie met Kwaliteit aangevraagd? Het kan nog! Dit najaar is het nog twee keer mogelijk om een plan in te dienen voor schooljaar 2018-2019.  Maak gebruik van de mogelijkheid en geef het cultuuronderwijs op jouw school een impuls.

K&C ondersteunt je graag bij het schrijven van de CMK-aanvraag. In elke regio staat een adviseurs van K&C klaar om je te begeleiden. Maak gerust een afspraak of mail naar info@cmkgroningen.nl.
Meer informatie over de regeling en de planning vind je op deze website.

K&C staat ook klaar om culturele ondernemers te ondersteunen die op vraag van een school een cultuureducatief product willen ontwikkelen. De aanvraagrondes voor beide regelingen lopen gelijk. Meer informatie over productontwikkeling vind je hier.

Studentonderzoekers Ilona en Karlijn analyseren EVI

Even voorstellen: Onderzoekers CMK Lees meer

Elke twee jaar evalueert K&C samen met de Rijksuniversiteit Groningen de regeling Cultuureducatie met Kwaliteit Groningen. Scholen krijgen dankzij evaluatie-instrument EVI inzicht in hun eigen cultuuronderwijs en ook ontstaat er een totaal beeld van het cultuuronderwijs in Groningen. In de afgelopen maanden konden de scholen in Groningen en ook in Drenthe EVI invullen.
Nu worden de resultaten geanalyseerd door twee onderzoekers.

Het onderzoek in Groningen wordt uitgevoerd door Karlijn Vierveijzer (foto links), derdejaarsstudente Kunsten, Cultuur & Media. Ilona Deuring (foto rechts), masterstudente Kunsten, Cultuur & Media, neemt de analyse van de scholen in Drenthe op zich. In mei zijn zij begonnen met het verwerken van de vragenlijsten. Vervolgens schrijven zij een rapport, waarin ook vergelijkingen gemaakt worden met de voorgaande jaren. In het najaar van 2018 worden de rapporten gepresenteerd.

Karlijn en Ilona

Handen & Voeten met Hoofd & Hart

Cultureel ondernemen in en rond het onderwijs. Lees meer

Je bent werkzaam in het werkveld van cultuureducatie en cultuurparticipatie. Je hebt plannen genoeg, maar hoe geef je ze vorm? En hoe raak je die gevoelige snaar, waardoor je opdrachtgever, een school, een culturele instelling enthousiast wordt? Hoe werk je samen met verschillende partners in co-creatie?

In het traject ‘Handen & Voeten met Hoofd & Hart!’ kijken we vanuit verschillende perspectieven naar cultureel ondernemen in en rond het onderwijs. Jouw leervraag staat centraal, of het nu om communicatie gaat, financiering, het maken van een projectplan voor een subsidieaanvraag, netwerken, of om het ontwikkelen van een inspirerend en haalbaar product of project. Je krijgt feedback op je ideeën, kunt sparren met collega’s en ervaringsdeskundigen.

Naast vijf bijeenkomsten krijg je individuele coaching, en worden workshops aangeboden op de geplande maandagen tot 16.00 uur. Kortom, je leert met hoofd, hart en handen vorm te geven aan jouw praktijk. Een traject op maat voor de beginnende en de meer ervaren professionele cultureel ondernemer!

Klik hier voor meer informatie of neem contact op met Marieke Satter, tel. 0592-336945

Geef je cultureel ondernemerschap een nieuwe impuls en meld je nu aan: www.kcdrwebshop.nl

Handen en voeten

VISIE - VERBINDING - VERBEELDING

Pilot professionalisering visie- en beleidsontwikkeling cultuuronderwijs
voor schoolleiders en bestuurders Lees meer

Leiding geven aan cultuuronderwijs vraagt visie, inzicht, kennis en inventiviteit. Hoe begeleid en bewaak je als bestuur en schoolleider de kwaliteit van dit proces? Hoe wordt cultuuronderwijs duurzaam en structureel geborgd in de school? Tijdens het professionaliseringstraject voor schoolleiders ‘visie-verbinding-verbeelding’ wordt er aandacht besteed aan deze vragen.

Wat biedt het traject jou als leidinggevende?

 • (nieuwe) kennis op het gebied van visie en beleid cultuuronderwijs, cultuureducatie, inhoudelijk leiderschap.
 • concreet materiaal om, samen met de icc-er en team het cultuuronderwijs in de schoolpraktijk verder uit te werken, te actualiseren of nieuw beleid uit te zetten.
 • interessante contacten en samenwerkingsverbanden.
 • indien gewenst, begeleiding op maat door een adviseur van K&C.
 • dit informele nascholingstraject kan worden ingezet voor herregistratie bij het Schoolleidersregister PO

De cursus bestaat uit vier bijeenkomsten en start op 3 oktober. Het traject is op maat ontwikkeld met experts en ervaringsdeskundigen. Tijdens de bijeenkomsten is er tijd om in te gaan op praktijkvragen van de deelnemers.

Interesse? Kijk voor meer informatie op de website van K&C.

Schoolleidersopleiding - foto symposium samenwerking

Leergemeenschappen Cultuureducatie

Leerkracht en professional in de culturele sector werken samen Lees meer

Stel je werkt al jaren samen met een theatergroep en jullie willen samen het onderwijs verbeteren op jouw school: een leergemeenschop biedt hulp, budget en instrumenten.

In het onderwijs en het culturele veld is enorm veel kennis en ervaring aanwezig. In een Leergemeenschap Cultuureducatie wordt deze kennis gebruikt om gezamenlijk te onderzoeken hoe je het cultuuronderwijs in het voordeel van de leerling kunt innoveren. Het delen van kennis en het van elkaar leren staan hierbij centraal.

Jaarlijks is er €10.000,- pér Leergemeenschap beschikbaar. Geïnteresseerd? Lees meer op de pagina over Leergemeenschappen of neem contact met ons op om de mogelijkheden te bespreken.

Leergemeenschappen flyer voorkant

88% CMK aanvragen gehonoreerd!

Vierde ronde Cultuureducatie met Kwaliteit Lees meer

Tijdens de vierde ronde Cultuureducatie met Kwaliteit Groningen hebben in totaal 24 scholen een bijdrage aangevraagd. Daarvan zijn 21 aanvragen gehonoreerd.

Voor de ontwikkeling van cultuureducatieprojecten, hebben 8 culturele ondernemers een plan ingediend. CMK ondersteunt 6 projecten met een bijdrage.

Laatste rondes in oktober en december

In oktober en december kun je als school en cultureel ondernemer opnieuw plannen indienen en geld aanvragen voor kwaliteitsverbetering van cultuureducatie. Heb je hulp nodig bij het bedenken van een plan of het invullen van het formulier? Neem gerust contact met ons op. Mail naar: info@cmkgroningen.nl

Impuls Muziekonderwijs gesloten

Budget regeling Impuls Muziekonderwijs uitgeput Lees meer

De Impuls muziekonderwijs is gesloten vanwege de uitputting van het budget. Het is niet meer mogelijk om een aanvraag in te dienen. Ruim 1600 scholen de afgelopen 3 jaar subsidie ontvangen om werk te maken van hun muziekonderwijs

In het voorjaar stelde het ministerie van OCW € 5 miljoen extra budget beschikbaar om nog meer scholen de gelegenheid te geven extra gelden aan te vragen om het muziekonderwijs op hun school te verbeteren of een injectie te geven.De indientermijn is toen verlengd tot 29 juni 2018, of tot het budget bereikt werd. Dat laatste is nu het geval.

Tegemoetkoming studiekosten ZZP'ers

Nieuwe regeling voor kunstenaar die werkzaam zijn in het primair onderwijs Lees meer

ZZP’ers die in het primair onderwijs in Groningen werkzaam zijn en een opleiding op het gebied van cultuureducatie willen volgen, kunnen dankzij de regeling CMK (Cultuureducatie met Kwaliteit) een tegemoetkoming voor de studiekosten ontvangen. CMK Groningen wil hiermee professionele kunstenaars ondersteunen bij het verbeteren en verdiepen van hun beroepspraktijk. De regeling vergoedt maximaal 50% van de inschrijvingskosten van de studie. Meer informatie is te vinden op deze website onder deskundigheid.

ICC-cursus volledig vergoed

Meld je aan voor het schooljaar 2018-2019 Lees meer

Goed nieuws voor scholen in de provincie en de stad Groningen die een interne cultuurcoördinator (ICC) willen opleiden. De kosten van € 300,00 voor deze cursus worden in het schooljaar 2018-2019 volledig vergoed. De studievergoeding wordt betaald uit een extra regeling en hoeft niet te worden betaald vanuit het eigen CMK-budget.

Wat is een ICC-cursus?
De ICC-cursus biedt praktische handvatten, vaardigheden en inhoudelijke kennis om cultuuronderwijs op school optimaal vorm te geven, te stimuleren en te behouden. Elke deelnemer schrijft tijdens de cursus een cultuurbeleidsplan, projectplan en/of plan van aanpak. De cursus is gevalideerd door het lerarenregister, waardoor een leerkracht de cursus op kan nemen in zijn portfolio.

Aanmelden en meer informatie
Meer informatie is te vinden op de Kunst & Cultuur website, inclusief de nieuwe cursusdata.

Noot: Voor de deelnemers aan de ICC-opleiding in schooljaar 2017-2018 wordt een aparte regeling getroffen. Zij worden hierover geïnformeerd door de cursusleiding.

Tijd om CMK te evalueren

Digitale evaluatie EVI Lees meer

In april en mei kunnen alle scholen in Groningen en Drenthe die deelnemen aan de regeling Cultuureducatie met Kwaliteit (CMK) de digitale evaluatie EVI weer invullen. EVI is een evaluatie-instrument dat de voortgang van de regeling CMK toest met als doel het in beeld te brengen van hoe je school ervoor staat op het gebied van cultuuronderwijs.

Let op: Deelname aan EVI is verplicht voor scholen die deelnemen aan CMK Groningen en Drenthe.

Twee personen van de school, bij voorkeur de ICC’er en de directeur, vullen EVI online in. EVI is open in de maanden april en mei en kan ingevuld worden op deze website.

Wat is Evi?

evi_logo_200px.jpgEVI een digitale vragenlijst. De antwoorden op de vragen helpen je om te kijken op welke wijze je het cultuuronderwijs verder kunt ontwikkelen. Met behulp van EVI maak je inzichtelijk in welk scenario jouw school zich bevindt, en hoe je desgewenst in een volgend scenario terecht kunt komen.

EVI is voor en van jou: door de digitale vragenlijst vaker in te vullen bouw je een dossier op waarin de ontwikkeling van het cultuuronderwijs op jouw school zichtbaar wordt. De Evi-piramide (de piramide in het Evi-logo) visualiseert die groei.

74% CMK aanvragen gehonoreerd

Derde ronde Cultuureducatie met Kwaliteit Lees meer

Voor de derde ronde Cultuureducatie met Kwaliteit in Groningen hebben in totaal 65 scholen een subsidieaanvraag gedaan. Daarvan zijn er 47 aanvragen gehonoreerd.

Ook hebben 15 culturele ondernemers een aanvraag ingediend, waarvan er 9 zijn gehonoreerd.

Cultuureducatie met Kwaliteit
Dankzij de regeling Cultuureducatie met Kwaliteit Groningen zijn er extra gelden beschikbaar voor cultuuronderwijs. Scholen kunnen dit besteden aan culturele activiteiten, materialen en deskundigheidsbevordering van leerkrachten.

Nieuwe ronde in juni
In juni kunnen er weer opnieuw aanvragen worden gedaan voor de periode van één jaar (2018-2019). Tegen die tijd vind je op de website www.cmkgroningen.nl meer informatie.

Hulp
Heeft jouw school hulp nodig bij het bedenken van een plan en het invullen van het formulier? Neem (kosteloos en vrijblijvend) contact met ons op. Mail naar: info@cmkgroningen.nl

107 subsidieaanvragen Deskundigheid Muziek

Alle aanvragen gehonoreerd! Lees meer

107 Muziekaanbieders in Groningen hebben een subsidieaanvraag gedaan om beter muziekonderwijs te realiseren op de basisscholen in de provincie Groningen. 20 aanvragen komen uit de stad Groningen en 87 uit de provincie. Alle aanvragen zijn gehonoreerd.

Een overzicht per gemeente:

Bellingwedde5
Delfzijl4
Eemsmond12
Groningen20
Grootegast6
Haren1
Hoogezand-Sappemeer3
Leek4
Loppersum7
Marum2
Menterwolde6
Oldambt6
Slochteren6
Stadskanaal5
Ten Boer4
Veendam1
Vlagtwedde5
Winsum6
Zuidhorn4

 

75% CMK aanvragen gehonoreerd

71 Groningse basisscholen dienden een aanvraag voor de tweede ronde in Lees meer

Voor de tweede ronde van de subsidieaanvraag Cultuureducatie met Kwaliteit hebben 71 Groningse basisscholen een aanvraag ingediend. 53 aanvragen zijn gehonoreerd!

Ook hebben 13 cultureel ondernemers in Groningen een aanvraag ingediend om producten of projecten te ontwikkelen voor het onderwijs. 11 aanvragen uit Groningen zijn gehonoreerd.

Aanvragen vóór 15 december
Heeft jouw school de subsidie nog niet aangevraagd of is de aanvraag afgewezen? De volgende deadline is verschoven naar 15 december 2017! Ook scholen die tot nu toe nog geen aanvraag hebben ingediend, kunnen nog deelnemen aan de regeling. Ga naar www.cmkgroningen.nl en druk op de knop ‘Ik ben een school’. Doe dat dan vóór 15 december via het format.

Neem gerust contact met ons op als je (kosteloos en vrijblijvend) hulp wilt bij het bedenken van een plan en het invullen van het formulier. Mail naar: info@cmkgroningen.nl

Méér Muziek in de Klas Groningen

Met een bezoek van Koningin Máxima Lees meer

Koningin Máxima was dinsdag 14 november in Groningen bij de ondertekening van het convenant Méér Muziek in de Klas Lokaal Groningen. Lokale (muziek)partijen garanderen in deze overeenkomst dat in 2020 ieder kind in de stad Groningen structureel muziekonderwijs krijgt.

Meer muziek in de klas - ondertekening convenant

De dag begon muzikaal op de scholen en eindigde tijdens een bijeenkomst met leerkrachten en leerlingen in De Oosterpoort in Groningen.

We kijken met foto’s terug en hieronder met een video:

Netwerkbijeenkomst muziekdocenten

Ontmoet collega’s en wissel ideeën uit Lees meer

Muziekdocenten werken vaak solo op verschillende scholen en vliegen van de ene naar de andere locatie. Er is weinig tijd om met collega’s te praten. Daar wil K&C verandering in brengen! 

Onder het genot van soep en broodjes organiseert K&C een netwerkbijeenkomst voor muziekdocenten in de provincie Groningen en Drenthe die werkzaam zijn in het primair onderwijs. Tijdens de bijeenkomst kunnen muziekdocenten elkaar ontmoeten, ideeën uitwisselen en wellicht samenwerkingen aangaan. Van elkaar leren en weten waar we letterlijk en figuurlijk staan in de regio. Ook wordt er ingegaan op actuele ontwikkelingen binnen het werkveld.

De netwerkbijeenkomst vindt plaats op 22 november 2017 van 17.00 tot 19.00 uur in Het Paleis (Boterdiep 117-5 te Groningen).

Aanmelden kan door een mail te sturen naar: e.peters@kunstencultuur.nl

100.000 euro voor muziekaanbieders Groningen

Aanvragen kan nu. Lees meer

Goed nieuws voor het muziekonderwijs in Groningen. In november en december 2017 wordt extra geld beschikbaar gesteld aan muziekaanbieders om de deskundigheid van leerkrachten in de provincie Groningen op het gebied van muziekonderwijs te verbeteren.

Organisaties en zzp’ers die een deskundigheidsaanbod hebben ontwikkeld voor basisscholen kunnen een beroep doen op deze regeling.

De deskundigheidstraining kan bestaan uit:

 1. Teamtraining op maat 
  Bijvoorbeeld rondom:
  - klein instrumentarium
  - implementatie muziekmethode
  - zingen/liedrepertoire
  - muziekles m.b.v. het digiboard
 2. Coaching on the job
  Lessen in de klas waarbij de leerkracht getraind wordt.

Voor ieder nascholingstraject is een budget van € 1.000,00 per school beschikbaar. Dit staat gelijk aan 20 uur (inclusief voorbereiding). Overschrijding van deze uren wordt niet vergoed.

De aanvraag moet voor 1 januari 2018 worden gedaan door de aanbieder van de nascholing, die hiervoor een voucher indient met de namen en handtekening(en) van de deelnemende school/scholen.

Informatie: Truus Dolfing / 0592 - 336913.

Nieuwe coördinator CMK

Andere contactpersoon, dezelfde contactgegevens Lees meer

De coördinatie van CMK Groningen wordt vanaf nu uitgevoerd door Bas Hendrickx. De formats voor het aanvragen van extra cultuurgelden komen bij Bas binnen en alle vragen die gesteld worden via info@cmkgroningen.nl worden beantwoord door hem.
Ook het telefoonnummer 050 – 7210803 blijft gelijk, maar Bas zal de telefoon opnemen.

Voor algemene vragen over invulling van bijvoorbeeld cultuurprogramma’s of deelname aan deskundigheidstrainingen zoals de ICC cursus en modules blijft Truus Dolfing als teamleider Onderwijs de aanspreekpersoon: truus@kcdr.nl

Magazine: twee jaar CMK Groningen

Ook online is het magazine te lezen Lees meer

Heb je onze krant al gezien? Vol trots presenteren wij het magazine '2 jaar Cultuureducatie met Kwaliteit'! Je kunt hem hier ook online bekijken. Wij hopen dat u dit met veel plezier leest en net als wij blij zijn dat steeds meer kinderen de kans krijgen hun creativiteit optimaal te kunnen ontwikkelen!

Subsidieregeling opleiding Cultuurbegeleider

Nascholing leerkrachten primair onderwijs Lees meer

Het ministerie van OCW opent vanaf september 2017 een subsidieregeling voor de opleiding Cultuurbegeleider. De subsidie is bedoeld voor leerkrachten in het basisonderwijs die zich verder willen specialiseren in cultuureducatie. De regeling heeft als doel om de bijscholing van leerkrachten op dit gebied gemakkelijk te maken, zodat de verankering van cultuureducatie in het onderwijs een stevige impuls krijgt.

In Groningen start de opleiding in september 2017 aan de Hanzehogeschool.
In januari 2018 start de opleiding aan de Katholieke PABO in Zwolle.

Subsidie

De subsidie dekt de opleidingskosten van de erkende post-HBO opleiding Cultuurbegeleider die door verschillende instellingen wordt gegeven.
Onder de opleidingskosten vallen cursusgeld tot een maximum van € 3.000, literatuur tot een maximum van € 175,-, reiskosten tot een maximum van € 300 en vervangingskosten voor ten hoogste 72 uur.
Voorwaarde is dat aanvragers de cursus intern cultuur coördinator succesvol hebben afgerond of taken uitvoeren op het gebied van cultuureducatie en door de opleiders na assessment worden aangenomen.

Aanvragen

De subsidie kan vanaf september bij DUO worden aangevraagd door zelfstandige leerkrachten of door de school als men ook aanspraak wil maken op vergoeding van de vervangingskosten. De regeling verschijnt in de zomer in de Staatscourant en geldt voor opleidingen die starten vanaf september 2017 en loopt van 2017 tot 2021.

Meer info op de website van het LKCA:
http://www.lkca.nl/primair-onderwijs/cultuurbegeleider#sthash.9NbuOfCX.WIPPWYCL.dpbs

Terugblik Symposium 'Samenwerken'

‘JIJ presteert beter als WIJ centraal staat’ Lees meer

Woensdag 28 juni 2017 vond het symposium ‘Samenwerken’ plaats in de Biotoop in Haren. ‘Als je individueel succesvol wilt zijn, begin je met samenwerken’, gaf Gerard Kemkers ons mee. Een interessante presentatie, net als de workshops die werden gegeven door Jelte van der Kooi, Beja Koops, Kim van Steenwijk, Marleen Herbers en Annelies Bezuyen. De geslaagde ICC’ers kregen aan het eind van het symposium hun certificaat uitgereikt.

Voor een impressie, zie filmpje:

 

Bekijk voor foto’s onze facebookpagina Cultuuronderwijs Groningen.

Subsidieregeling opleiding Cultuurbegeleider PO

Voor leerkrachten die zich willen specialiseren in cultuureducatie Lees meer

Het ministerie van OCW opent vanaf september 2017 een subsidieregeling voor de opleiding Cultuurbegeleider. De subsidie is bedoeld voor leerkrachten in het basisonderwijs die zich verder willen specialiseren in cultuureducatie.

Doel

De regeling heeft als doel om de bijscholing van leerkrachten op dit gebied gemakkelijk te maken, zodat de verankering van cultuureducatie in het onderwijs een stevige impuls krijgt.

Subsidieaanvraag

De subsidie kan vanaf september bij DUO worden aangevraagd door zelfstandige leerkrachten of door de school als men ook aanspraak wil maken op vergoeding van de vervangingskosten. De regeling verschijnt in de zomer in de Staatscourant en geldt voor opleidingen die starten vanaf februari 2018 en loopt tot 2021.

Subsidiebedrag

De subsidie dekt de opleidingskosten van de erkende post-HBO opleiding Cultuurbegeleider die door verschillende instellingen wordt gegeven. Onder de opleidingskosten vallen cursusgeld tot een maximum van € 3.000, literatuur tot een maximum van € 175,-, reiskosten tot een maximum van € 300 en vervangingskosten voor ten hoogste 72 uur. Voorwaarde is dat aanvragers de cursus intern cultuurcoördinator (icc) succesvol hebben afgerond of taken uitvoeren op het gebied van cultuureducatie en door de opleiders na assessment worden aangenomen.

Meer informatie over de opleiding op de website van het LKCA:
http://www.lkca.nl/primair-onderwijs/cultuurbegeleider#sthash.9NbuOfCX.dpbs

Succesvolle opening in Groningen!

Meer dan honderd mensen bezochten nieuwe vestiging van K&C Lees meer

Afgelopen vrijdag, 31 maart opende K&C haar nieuwe vestiging in Groningen! Meer dan honderd mensen kwamen langs voor de feestelijke middag, die werd geopend door de band Wat Aans.

Directeur Marieke Vegt nam het woord om iedereen te verwelkomen en om de nieuwe medewerkers in Groningen voor te stellen. Daarna mochten de gasten de verschillende werkruimtes bezoeken om kennis te maken met de werkzaamheden van K&C.
Gedeputeerde van Cultuur Fleur Gräper sloot de middag af.

Bekijk dit filmpje voor een sfeerimpressie: