De vier ambitiescenario’s

Scenario 1: Komen en gaan

De school kan kiezen uit een divers aanbod van verschillende cultuurinstellingen. Projecten zijn kortdurend, wisselen elkaar steeds af. De school heeft geen eigen visie op cultuureducatie, maar biedt wel verschillende culturele activiteiten aan. Er is geen opgeleide ICC-er of cultuureducatiedeskundige met voldoende taakuren en budget.
In scenario 1 staat de culturele aanbieder centraal.

Scenario 2 - Vragen en aanbieden

De school biedt, vanuit haar eigen, schoolspecifieke visie op cultuureducatie, structureel verschillende culturele activiteiten, lessen en/of workshops aan (bijvoorbeeld in de vorm van een menu). Er is hierbij sprake van een beredeneerd, enigszins samenhangend aanbod. Er is een cultuureducatiedeskundige, zoals een opgeleide ICC-er, werkzaam in het team met voldoende taakuren (meer dan 80 leerlingen > minimaal 40 taakuren, minder dan 80 leerlingen > minimaal 20 taakuren) en geoormerkt budget. Het cultuur(beleids)plan en de evaluatie ervan worden jaarlijks in een teamoverleg besproken. Binnen dit scenario kan al gewerkt worden aan verdieping en verbreding van de eigen deskundigheid, gericht op het werken met doorlopende leerlijnen.
In scenario 2 staat de ICC-er centraal.

Scenario 3 - Leren & regisseren

De school werkt vanuit haar eigen cultuurbeleid en in samenwerking met haar directe (culturele) omgeving aan cultuureducatie. Cultuur wordt vormgegeven vanuit de expertise van het eigen team en de culturele omgeving. Zo wordt het mogelijk om een verticale (vanaf groep 1 tot en met groep 8) of horizontale leerlijn (aansluitend bij andere vakken) te realiseren. De ICC-er of cultuureducatiedeskundige speelt een centrale rol bij de vormgeving van het cultuureducatie op de school, met duidelijke en structurele ondersteuning van directie, collega’s en eventueel bestuur.
In scenario 3 staat het schoolteam centraal.

Scenario 4 - Eigenaarschap & integratie

De school voert haar eigen cultuureducatie uit en gebruikt aanbod en expertise van externe partners om eigen doelen te bereiken. Cultuureducatie wordt ingezet om vakoverstijgend te werken. De school brengt de ontwikkeling van vakoverstijgende vaardigheden op leerlingniveau in kaart. Zo wordt het mogelijk te werken aan verticale en horizontale leerlijnen vanuit de achterliggende (cognitieve) vaardigheden die in de verschillende leergebieden van het primair onderwijs een rol spelen.
In scenario 4 staat het kind centraal.