Veelgestelde vragen

Scholen

Moet ik als school zelf een eigen aanvraag invullen?

Ja, dat is noodzakelijk. Als je een visie of plan met meerdere scholen hebt geschreven dan kun je dit plan meesturen.

Wat is de hoogte van mijn CMK-bijdrage?

Voor de komende twee jaar is € 12,- per leerling per jaar beschikbaar. Voor scholen met minder dan 80 leerlingen is een minimum van € 960,00 per school per jaar beschikbaar. Bij de berekening gaan we uit van het leerlingenaantal, zoals geregistreerd in BRON op 1 oktober 2018.

Het geld kun je inzetten voor het ontwikkelen van -visie en cultuurbeleid, het bevorderen van deskundigheid van leerkrachten, het ontwikkelen van doorlopende leerlijnen cultuureducatie en de implementatie van cultuureducatie in het curriculum. 

Het CMK bedrag komt bovenop de €15,15 die de school via de Prestatiebox ontvangt.

Voor welke schooljaren vraag ik een bijdrage aan?

Een school vraagt bij CMK een bijdrage aan voor één of twee schooljaren, afhankelijk van de aanvraagronde. Scholen die 2019 een aanvraag doen, vragen een bijdrage voor twee scholjaren aan. De bijdrage in het tweede schooljaar wordt pas toegekend als de school heeft deelgenomen aan het evaluatie-instrument EVI. 

Aanvraagronde2019-20202020-2021
Juni 2019CMK-BijdrageCMK-Bijdrage, na invullen EVI
Oktober 2019CMK-BijdrageCMK-Bijdrage, na invullen EVI
December 2019CMK-BijdrageCMK-Bijdrage, na invullen EVI
Juni 2020Geen bijdrageCMK-Bijdrage
Oktober 2020Geen bijdrageCMK-Bijdrage
December 2020Geen bijdrageCMK-Bijdrage

 

Geen van de beschreven ambitiescenario’s past bij mijn school. Wat nu?

Geen enkele ambitie zal exact passen op de situatie van elke school. Kies het ambitieniveau dat het meest passend is.

Wie beoordeelt mijn aanvraag?

De Planadviescommissie (PAC) beoordeelt uw aanvraag. In de adviescommissie zitten zes leden. De PAC bestaat uit vertegenwoordigers uit de kunstvak- en onderwijsopleidingen, inspectie basis- en speciaal onderwijs en (oud) bovenschoolse directeuren. Meer informatie over de beoordeling van aanvragen vind je hier op de website.

Wanneer is duidelijk of de aanvraag is gehonoreerd en wanneer ontvang ik het geldbedrag?

Uiterlijk zes weken na de deadline ontvangt de aanvrager een schriftelijke reactie, waarin staat beschreven of de gelden worden toegekend of niet, en wat de motivatie is voor het besluit.

De CMK-bijdrage ontvangen scholen in november, m.u.v. scholen die deelnemend aan de rondes in december. Deze scholen ontvangen hun CMK-bijdrage binnen enkele weken na honorering. 

Is het inzetten van het geld van de Prestatiebox verplicht?

Ja. Scholen die een CMK-bijdrage aanvragen gaan de verplichting aan om de € 15,15 uit de Prestatiebox in te zetten voor cultuureducatie.

Hoe moet ik me als school verantwoorden voor de CMK gelden?

Scholen die deelnemen aan CMK Groningen hoeven geen verantwoording af te leggen over de inzet van hun gelden. Wel is de school verplicht om deel te nemen aan EVI. Dit digitale evaluatie-instrument moet ingevuld worden door de directeur en de ICC-er of andere leerkracht. 

Het doel van EVI is niet dat scholen hun subsidie moeten verantwoorden. EVI is in eerste plaats een hulp voor de school zelf, door inzichtelijk te maken wat er in de afgelopen jaren op school is gebeurd op het gebied van cultuuronderwijs en wat de wensen in de toekomst zijn. Daarnaast biedt EVI inzicht aan de ontwikkeling van het Groningse cultuuronderwijs en de rol die Cultuureducatie met Kwaliteit daarin speelt.

 

We hebben op school geen ICC-er. Mag onze school deelnemen aan CMK Groningen?

Dat de school een opgeleide ICC-er heeft, is een voorwaarde om deel te nemen aan CMK Groningen. Het kan voorkomen dat er nog geen ICC-er is opgeleid of dat de bestaande ICC-er niet meer werkzaam is op school . In dat geval is het mogelijk om de ambitie uit te spreken om een ICC-er op te leiden. Een ICC-er opleiden in het tweede jaar van de CMK periode mag alleen als je ook aangeeft in het eerste jaar aan visievorming en beleid te werken met behulp van een adviseur of andere cultuurdeskundige.

De kosten voor het volgen van de ICC cursus worden bovendien vergoed vanuit de regeling CMK Groningen. De studievergoeding wordt betaald uit een extra regeling en gaan niet ten kosten van het eigen CMK-budget.

Moet ik een toelichting geven op alle vragen in het aanvraagformulier?

Voor de Planadviescommissie is het wenselijk om de plannen van de school zo uitgebreid mogelijk te beschrijven. De commissie kent de school niet en oordeelt op basis van de aangeleverde gegevens in het format. Door antwoord te geven op alle vragen geef je de beoordeelaars een zo volledig mogelijk beeld. Voeg eventueel extra stukken toe.

Mag ik ook CMK gelden aanvragen voor VO?

Helaas is de CMK regeling niet bestemd voor het VO. Een uitzondering zijn de speciaal onderwijs scholen voor VO die vallen onder de wet op het basisonderwijs, bijvoorbeeld Renn4 scholen.

Mag ik de CMK bijdrage inzetten voor de uitvoer van culturele activiteiten?

Ja, de CMK bijdrage mag gedeeltelijk worden ingezet voor activiteiten, onder de volgende voorwaarden:

  • De activiteiten sluiten aan bij de gestelde doelen van het ingediende CMK-plan.
  • Maximaal 25% van de totale CMK-bijdrage.
  • Activiteiten passen in een leerlijn of dragen bij aan deskundigheid van leerkrachten.
  • Deelname aan een Cultuurmenu mag niet bekostigd worden vanuit de CMK bijdrage.
Mag ik de CMK-bijdrage inzetten voor deelname aan een Cultuurmenu?

Nee. Deelname aan een Cultuurmenu mag niet bekostigd worden vanuit de CMK bijdrage.

De CMK-bijdrage is niet overgemaakt op de rekening van de school. Wat moet ik doen?

Scholen ontvangen het aangevraagde bedrag op de rekening van de bovenschoolse stichting. De CMK-bijdrage wordt dus niet rechtstreeks naar de rekening van de school zelf overgemaakt. Neem contact op met je schoolbestuur voor meer informatie.

In de honoreringsbrief die de school heeft ontvangen, staat de hoogte van het bedrag vermeld.

EVI-vragen

Wanneer kan ik EVI inullen?

EVI is in de periode april - mei 2020 geopend. De school heeft tot uiterlijk 1 juni 2020 de tijd om de vragenlijst in te vullen. Ook na deze periode is het mogelijk om het EVI-dossier (de vragenlijst die je eerder hebt ingevuld) te bekijken. Dit kan door in te loggen op de website. Bewaar uw inloggegevens dus goed.

We zijn onze inloggegevens kwijt/vergeten. Wat nu?

Een wachtwoord kun je zelf opnieuw aanvragen door te klikken op 'wachtwoord vergeten'. Het systeem zal je vragen om het emailadres, waarmee de school zich heeft geregistreerd. Dit is meestal het e-mailadres van de schooldirecteur of ICC-er.

Weet je niet meer welke e-mailadres bij het account van jullie school hoort? Neem dan contact met ons op via info@cmkgroningen.nl of 050-721 08 03. De inloggegevens worden dan opnieuw verstrekt.

Ben ik verplicht EVI in te vullen?

Ja. Scholen die deelnemen aan CMK Groningen zijn verplicht om deel te nemen aan EVI. Dit digitale evaluatie-instrument moet ingevuld worden door de directeur en de ICC-er of andere leerkracht. 

Het doel van EVI is niet dat scholen hun subsidie moeten verantwoorden. EVI is in eerste plaats een hulp voor de school zelf, door inzichtelijk te maken wat er in de afgelopen jaren op school is gebeurd op het gebied van cultuuronderwijs en wat de wensen in de toekomst zijn. Daarnaast biedt EVI inzicht aan de ontwikkeling van het Groningse cultuuronderwijs en de rol die Cultuureducatie met Kwaliteit daarin speelt.

 

Kan ik nog meer informatie over EVI krijgen?

Jazeker. Op de pagina evaluatie op deze website staat een uitgebreide handleiding.
Mocht je hierna nog vragen hebben, neem dan contact met ons op.

Culturele instellingen

Ik heb een goed idee voor een cultuureducatief project, maar ik ben nog niet in overleg met een school. Kan ik wel al een bijdrage bij CMK aanvragen?

Nee. De regeling productontwikkeling draagt alleen bij aan culturele producten die worden ontworpen op vraag van de school. Die aansluiten bij de situatie van de school en bestaande schoolprogramma's of leerlijnen. Ben je nog niet in overleg met een school, dan is dit de eerste stap die je moet zetten.

Mag een school aan meerdere productontwikkeleingen tegelijk meerwerken?

Ja, elke school mag jaarlijks aan twee productontwikkelingen meewerken.  

Mag ik ook voortbouwen op een bestaand cultuureducatief product?

Ja. Binnen de regeling productontwikkeling mag je ook een doorontwikkeling aanvragen. Bijvoorbeeld door een bestaand project op maat te maken voor de lokale situatie van de school of om een bestaand lesmateriaal uit te bouwen tot een leerlijn. Evalueer het bestaande project goed met de school/scholen en neem verbeterpunten mee in het projectplan van de doorontwikkeling.

Wanneer wordt het geld overgemaakt?

Culturele ondernemers die deelnemen aan de regeling productontwikkeling ontvangen hun bijdrage binnen twee maanden na honorering op de door hem/haar opgegeven bankrekening.