Toetsingscriteria

De aanvraagprocedure van CMK Groningen verloopt via een digitaal aanvraagformulier. Een overzicht van de vragen kun je hier downloaden.

Een aanvraag voor de regeling Productontwikkeling wordt op de volgende criteria beoordeeld:

Operationeel  

 • De aanvraag betreft de ontwikkeling van een cultuureducatief product. Met ‘product’ wordt bedoeld: een materiaal of immaterieel resultaat van een samenwerking tussen een of meerdere scholen en een cultureel ondernemer, op basis van een vraag van de school/scholen, dat ook na afloop van de samenwerking blijvend kan worden ingezet in het cultuurcurriculum van deze en eventueel ook andere scholen. Voorbeelden van dergelijke producten zijn: een leskist, lesbrieven, leerlijnen, lessenserie, educatief materiaal, etc. Zie ook de voorbeelden van ontwikkelde projecten per gemeente.
 • Het product wordt ontwikkeld door professionals (door diploma en/of door ervaring) met verstand van onderwijs.
 • Het product past bij de visie en het cultuurprogramma van de (Groningse) school.
 • De ontwikkeling geschiedt in samenspraak met de (Groningse) school (vraaggericht werken).
 • In de aanvraag worden beredeneerde ontwerpeisen voor het product beschreven. Deze ontwerpeisen omschrijven wat de aanbieder en school/scholen van het eindproduct verwachten.
 • Het betreft de ontwikkeling van een vernieuwend product dat van meerwaarde is voor het cultuurcurriculum van de school/scholen die deelnemen. Vernieuwend wil zeggen: het product is nieuw (het bestaat nog niet), ofwel een bestaand product wordt vernieuwd, bijvoorbeeld door het geschikt te maken voor een nieuwe doelgroep of door nieuwe koppelingen te maken, bijvoorbeeld met andere vakgebieden.
 • De aanvraag geldt voor een periode van één kalenderjaar; binnen dat jaar moet de ontwikkeling van het product zijn afgerond.

Financieel

 • De begroting betreft alleen de ontwikkelingskosten van het product. De uitvoeringskosten op scholen (bijv. voor het geven van lessen door de cultureel ondernemer) kunnen niet worden opgenomen, tenzij duidelijk kan worden gemaakt dat het om een pilot gaat die onderdeel is van de ontwikkeling van het product. Kosten voor deskundigheidsbevordering van leerkrachten kunnen wel in de begroting worden opgevoerd, mits de deskundigheidsbevordering ondersteunend is aan het product. Dit betreft bijvoorbeeld een teamscholing waarin leerkrachten leren werken met het product.
 • De ontwikkelkosten worden gedekt met de Cultuureducatie met Kwaliteit-gelden en eventuele andere middelen. De aanvraag gaat vergezeld van een sluitende begroting en dekkingsplan.
 • Het bedrag dat u aanvraagt bij CMK Groningen bedraagt minimaal €2.000,-. Voor productontwikkelingen waar wordt samengewerkt met 1 tot 10 scholen, geldt een maximumbedrag van €5.000,- per aanvraag. Voor productontwikkelingen waar de cultureel ondernemer met meer dan 10 scholen samenwerkt geldt maximumbedrag van €10.000,- per aanvraag.
 • De opgevoerde kosten moeten aannemelijk zijn gemaakt.
 • Voor grote productontwikkelingen met een provinciebreed bereik is het mogelijk om meer aan te vragen dan het gestelde maximumbedrag. In deze gevallen geldt een gesprek met de Planadviescommissie als aanvullende eis.
 • De hoogte van het toe te kennen bedrag wordt vastgesteld op basis van de aangeleverde begroting.
 • Scholen mogen aan maximaal twee productontwikkelingsaanvragen deelnemen per schooljaar. Handtekeningen van deelnemende scholen zijn verplicht.

Evaluatie

 • U dient na afloop van de productontwikkeling een inhoudelijk en financieel verslag in, waarin u antwoord geeft op de vragen van het evaluatieformulier.