Achtergrondinformatie

K&C volgt het advies Leren, Creëren en Inspireren dat de Raad voor Cultuur en Onderwijsraad in 2012 uitbrachten met betrekking tot de ontwikkeling van cultuureducatie in het primair onderwijs. Uit het advies bleek dat het merendeel van de scholen nog onvoldoende eigenaar was geworden van het cultuuronderwijs dat de leerlingen ontvangen. Cultuuronderwijs is te weinig geïntegreerd in het reguliere lesprogramma en wordt te vaak ad hoc ingevuld door externe partijen (kunstencentra en andere culturele instellingen). Bovendien is er te weinig deskundigheid in de school om de gewenste kwaliteitsslag te maken.

K&C wil scholen eigenaar maken van hun cultuuronderwijs. Scholen moeten in staat worden gesteld om zelf de regie te voeren over de invulling van hun cultuuronderwijs. K&C wil scholen helpen om schoolspecifiek cultuurbeleid op te stellen, van waaruit scholen gericht activiteiten kunnen inkopen en keuzes kunnen maken voor doorlopende leerlijnen met horizontale en verticale samenhang.

De culturele omgeving leert een vraaggerichte werkwijze te ontwikkelen door samen te werken met, en projecten te ontwikkelen voor, scholen.

Om de regie te kunnen voeren, bewust activiteiten in te kopen en doorlopende leerlijnen te ontwikkelen (in samenwerking met de culturele omgeving) zijn extra middelen nodig. Daarom kiest K&C ervoor om het leeuwendeel van de subsidie Cultuureducatie met Kwaliteit beschikbaar te stellen voor de scholen van het primair onderwijs in Groningen.

In de visie van K&C zijn niet alleen de actieve scholen leidend in het project Cultuureducatie met Kwaliteit. Scholen op ieder instapniveau hebben recht op deelname aan het programma en kunnen investeren in hun kwaliteit. Daarom werkt K&C met scenario’s waarbinnen scholen hun cultuuronderwijs kunnen verbreden en verdiepen.